Sớm xuân

16.000.000

Acrylique và sơn dầu trên vải toan
Tranh sáng tạo duy nhất
Khổ 60 x 60cm